Annual Turnover

Contact us

Address :29, Perikleous Str.

              15561 Cholargos, Athens

              GREECE

Tel.: +30 210 6560767

Fax : +30 210 6560764

e-mail : meletitiki@ypologistiki.gr